Art for D_ummies – Jak dělají umění nezkušení / How the inexperienced make art

The English version of the article can be found below.

Říká se, že Dimash je jedním z nejvíc portrétovaných mužů současnosti. Proč ne, jeho krásná tvář i hluboké charisma přímo vybízí k tomu, abychom vzali do ruky štětec, pastelku či obyčejnou tužku a pustili se do nekonečných pokusů o jeho zobrazení. Na sociálních sítích lze nalézt tolik Dimashových portrétů, všelijak upravených fotografií, kreseb, maleb nebo vtipných postaviček, že se mluví o novém oboru umění – DimArt. Vše, co vzniklo jako výsledek tvorby Dears z celého světa, by vydalo na samostatnou studii.  My se však nyní zaměříme na tvorbu jedné výtvarné skupiny inspirované osobností Dimashe, která se stává čím dál populárnější – Art for D-ummies. Název skupiny obsahuje velké D jako Dimash. Dal by se přeložit jako Umění pro začátečníky, nezkušené, amatéry či dokonce pro hlupáčky. Že ale tento název vůbec nevystihuje skutečnost se určitě záhy přesvědčíte.

Copyright © Šárka Grůňová – prosím nepublikujte obrázek na jiných webech bez souhlasu autorky

„Nesnažme se být lepší než kdokoliv jiný. Snažme se být lepší, než jsme byli včera.“ je volně přeložené heslo, které můžeme najít v informacích na jejich YT kanále: https://www.youtube.com/channel/UCMHGlYOBmbnuv66W5Z3NTOQ

A dále se zde píše: „Tento kanál ukazuje naši lásku, respekt a podporu pro nejkrásnějšího muže na této planetě a nejtalentovanějšího zpěváka všech dob, Dimashe Qudaibergena. We love you more. (pozn. překladatele: jak říká často Dimash na svých koncertech). Jsme malá umělecká komunita lidí z celého světa. Máme členy, kteří jsou profesionálními umělci nebo kteří prostě milují Dimashe a jsou z něj nadšení. Na Instagramu máme každý týden výzvy, kde kreslíme Dimashe svým osobitým stylem. Čas od času vytváříme hudební videa nebo vymýšlíme speciální projekty, jako byl projekt k jeho narozeninám.“

Na jejich YT kanále je zatím 50 700 shlédnutí, číslo se ale rychle zvyšuje. Můžeme zde vidět videa, například k písním Golden, Be with me, Stranger, Fly away nebo Okay doplněná krásnými kresbami, plnými emocí, tak jako je jich plný Dimashův zpěv.

Zcela okouzlena tímto uměním jsem se chtěla dozvědět víc. Oslovila jsem jednu s představitelek Art for D-ummies a poprosila ji, aby mi napsala odpovědi na několik otázek, které nám fungování a krátkou historii této skupiny lépe vysvětlí. Zde je překlad našeho rozhovoru:

1. Kdy byla založena skupina Art for D-ummies?

Tuto skupinu jsme založili loni v březnu 2021, a od té doby každý týden máme novou výzvu.

2. Kdo ji založil?

Skupinu založili tři z nás, protože bylo třeba mluvit o umění, pomáhat si navzájem, když se nám něco nedařilo při kreslení. Vznikl prostor, kde jsme se mohli ptát jeden druhého a nebylo nám hloupé sdílet své chyby. Učili jsme se jeden od druhého, dávali jsme si různé tipy, sdíleli jsme techniky nebo rady. Nejprve jsme začali jako umělecká skupina vytvořená pro Dears a nezaměřovali se pouze na Dimashe, ale na jakékoli umění.

3. Jak vznikl název skupiny?

Většina našich členů jsou začátečníci, amatéři, kteří se chtěli jen učit, cvičit se v malování, užívat si kreslení, a tak se k nám hodilo označení „Umění pro začátečníky”. Ale teď už se k nám přidalo pár profesionálních umělců a i ti, kteří s námi tvoří od počátku, se opravdu hodně zlepšili!

4. Jaké jsou cíle skupiny?

V první řadě je to užít si umění, užívat si proces učení. Za druhé, ukázat svým blízkým, že existují nejen počítačově upravené obrázky, ale stále se ještě kreslí tradičním způsobem nebo může vznikat umění digitálně. A samozřejmě by bylo krásné, kdyby si jednoho dne Dimash všiml našeho umění, videí. A kdyby toto umění vykouzlilo na jeho tváři široký úsměv.

5. Kolik umělců je ve skupině?

Počet členů ve skupině je velmi proměnlivý. Dejme tomu, že máme asi tak 30-35 umělců, kteří jsou neustále nablízku a jsou aktivní.  Od té doby, co existujeme, se zapojilo určitě tak 55 osob. Máme hosty, kteří s týmem pravidelně nekreslí, ale jejich kresby jsou s jejich svolením ve videovýzvách. Nyní zase pracujeme na velkém projektu. Zapojeno je asi 45 umělců.

6. Z kolika zemí pocházejí?

To je dobrá otázka! Z mnoha. Asi 25 zemí.

7. Vím, že umělci pracují po výzvě. Jak postupuje práce na jednotlivých výzvách?

Týdenní výzvy jsou jednoduché, já pošlu obrázek a členové mi posílají hotová díla, jestli myslíš tohle. Pokud má Jane čas a máme dostatek materiálu, udělá z kreseb slideshow.

Videovýzvy jsou odlišné. Záleží na projektu. Pokud je to výzva k videoklipu, rozdělím video na části a dám na každou asi 3-4 týdny na nakreslení. Každý si vybere, co se mu líbí, později se pokusíme zaplnit mezery. Vytvoření samotného videa trvá přibližně 2 týdny. Záleží na mnoha okolnostech. Například odevzdávání obrázků mi obvykle připomíná odevzdávání domácích úkolů ve škole. Skoro všichni odesílají práce poslední den nebo i po termínu. Pak kontrolujeme kvalitu, v případě potřeby vymýšlíme, jak zapadnou do konceptu a rozmýšlíme se, jak budou za sebou následovat. Musíme hodně organizovat a vypracovat správnou logistiku. A také potřebujeme bystré oko, abychom viděli chyby. Tvořili jsme například narozeninovou výzvu jako dárek pro Dimashe. Při natáčení toho videa jsme strávily s Jane dohromady alespoň 500 hodin. S výzvou jsme začali v březnu, abychom se připravili na jeho narozeniny. A dokázali jsme to! Obrovské týmové úsilí! Jsem opravdu hrdá na všechny, kteří se zapojili.

8. Určujete dopředu techniku ​​zpracování obrazu?

Máme pouze jedno kritérium, obrázky nesmí být upravené fotky nebo „z photoshopu”, myslím tím, že kliknete na tlačítko a obrázek je hotový. Jinak obrázky kreslí každý svým stylem #dtiys. (pozn.překl.: myšlenka #dtiys nebo #drawthisinyourstyle – „namaluj svým stylem” je taková, že jeden umělec sdílí svou kresbu a další umělci se účastní tím, že vezmou původní kresbu a přetvoří ji po svém)

9. Kdo dělá videa s kresbami k písničkám?

Naše opravdu talentovaná umělkyně Jane Korobko, která žije v Brně, spolupracuje s LiDi z Maďarska. Jejich umění najdete na Instagramu @gomomorpharter a @pixel_ida.art.

10. Přijímáte stále nové členy nebo jste již uzavřená skupina?

Jsme otevřeni novým členům. Dears mě mohou kontaktovat na Instagramu.

Děkujeme Art for D-immies! (pardon- Art for D-ummies)

Opět se potvrdilo, že slovo Superstar nebo Hvězda má hlubší význam, než se zdá na první pohled. Dimash nemá rád, když jej někdo za Superstar označí, ale je talentem, hvězdou, která září na své okolí. A její světlo probouzí talenty i v začátečnících, nezkušených, takových, kteří vlastně nevěděli, co umí, dokud je toto světlo neosvítilo.  Začátečníci, kteří se stávají opravdovými umělci, kteří se s nadšením učí a s nadšením tvoří.

Art for D_ummies or How the inexperienced make art

Dimash might be the most portrayed man these days. The truth to be told, why not? His handsome face as well as deep charisma are pure invitations to grab a brush, crayons or drawing pencil and start! Social media contain an incredible number of many types of his portraits, such as edited pictures, paintings, drawings, or funny cartoons. From this a new field of art has been created – DimArt. All the art that has originated from Dears all over the world would be enough for a separate article. Right now, though, we are going to focus on one particular art group inspired by Dimash that is growing in popularity every single day – Art for D-ummies. The name of this group contains capital D that stands for Dimash. We can translate this term as Arts for the beginners, inexperienced, amateurs or even sillies. What soon you are going to find out is that this name for the group does not reflect the truth at all!

« One can never be better than anyone, one can only be better than yesterday. » is credo, that we can find in the information on their YT channel: https://www.youtube.com/channel/UCMHGlYOBmbnuv66W5Z3NTOQ/about. And here it is written: This channel show our love, respect and support for the most beautiful man on this planet and the most talented singer of all time Dimash Qudaibergen. We love you more. About Art for D-ummies We are a tiny art community from all over the world. We have members who are professional artist or who just love and passionate about Dimash. We have challenges on Instagram @art.for.d_ummies every week, where we draw Dimash in our style. Time to time we draw Dimash music videos, or coming up with special project, like his birthday…

There are 50,700 views on their YT channel so far, but the number is increasing rapidly. Here we can see videos, for example for the songs Golden, Be with me, Stranger, Fly away or Okay, accompanied by beautiful drawings, full of emotions, just as Dimash’s singing is full of emotions.

Completely enchanted by this art, I wanted to learn more. I contacted one of the representatives of Art for D-ummies and asked her to write me answers to a few questions that would better explain the functioning and the short history of this group. Here is a translation of our conversation:

1. When was the Art for D-ummies group founded?

We started this group last year 2021 around March, since we draw a challenge every week.

2. Who founded it?

Three of us created the group to talk about art, help each other out if we have difficulty with the drawing. Where we can ask each other and it’s not embarrassing to share mistakes. We are learning from each other, sharing tips, techniques or giving advice. First we started as an art group made for Dears, not only focusing on Dimash, but any art.

3. How did you come up with the name?

Most of our members are beginners, amatures, who just wanted to learn, practice, enjoy drawings, so dummies suited our name choice. Of course during this period a few professional artists joined us, and everybody who draw from the beginning individually grew a lot!

4. What are the goals of the group?

First of all enjoy art, enjoy the learning process. Second of all, show to the dears that not only edited images exist, we are still out there who draw the traditional way or digitally. And of course we would love it if one day Dimash would notice our arts, videos and put a big smile on his face.

5. How many artists are in the group?

The members of the group are always changing. Let’s say we have about 30-35 artists who are always around and active, but we have reached at least 55 ppl since we exist. We have guests, who are not drawing with the team regularly, but their drawings are in video challenges with their permissions . We are working again on a big project. There are about 45 artists involved.

6. How many countries/continents are they from?

Now that is a good question! A lot. About 25 countries.

7. I know that artists work after being challenged. How is the work on individual challenges progressing?

The weekly challenges are easy, members are sending to me the ready art and I will post the image, if that is what you mean? If Jane has time and we have enough material, she makes a slideshow from the drawings.

The video challenges are different. It depends on the project. If it is a Music Video challenge, I break up the video into pieces, and give about 3-4 weeks to draw, everybody chooses what they like, then later on we try to fill up the gaps. To create a video takes about 2 weeks or so. It depends, collecting the images usually feels like back in school. Most of our members are sending the work on the last day or after a deadline, then we check the quality, figure out concepts if necessary and place them in order. Need lot of organization and logistics and a sharp eye to see the mistakes. For example we created a birthday challenge as a present for Dimash. To make that video we spent on with Jane together at least 500 hours. We started the challenge in March to get ready for his birthday. And we did it! Huge team effort! I am really proud of everybody who was involved.

8. Do you predetermine the image processing technique?

We only have one criteria, the images are not an edit or photoshop image, what I mean is click a button and the image is done. Otherwise we all draw it in our style #dtiys.

9. Who makes your beautiful song videos?

Our really talented artist Jane Korobko, who lives in Brno works together with LiDi from Hungary . You can find their art on Instagram @gomomorpharter and @pixel_ida.art.

10. Are you still accepting new members or are you already a closed group?

We are open for new members. Dears can contact me on Instagram.

Thanks Art for D-immies! (pardon- Art for D-ummies)

Once again it was confirmed that the expression Superstar or Star has a much deeper meaning than meets the eye. Dimash does not like to be called a Superstar, but he is a talent, a star that shines his light all around him. This light is waking up other talents even in complete beginners, inexperienced individuals ~ those who did not know about their capabilities before they were inspired by Dimash’s light. Complete beginners are becoming real artists that passionately learn and create more and more!

Jeden komentář

  1. Estoy muy feliz de pertenecer a este lindo grupo, yo soy una de esas, de las que no sabia que podía, pero me he sorprendido de ver lo que Dimash me inspira a hacer.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

seven + five =