Jak vznikl Příběh jednoho snu / How the Story of Dream was made

The English version of the article can be found below

Projekt skupiny lidí, kteří mají rádi umění a obdivují Dimashe A.L.D. nadchnul a ohromil dne 22. května, v předvečer Dimashových narozenin nejen svět Dears. Vytvořili mu k narozeninám video, které je dokladem jeho neobyčejně inspirativní osobnosti. Dimash inspiruje nejen svým uměním, ale i chováním – svými výzvami k míru a jednotě lidí z celého světa, hlubokou humanitou a úctou k tradičním hodnotám.

Copyright © Iva Kubištová – prosím nepublikujte obrázek na jiných webech bez souhlasu autorky

Pod videem se píše: 

„Pocta Dimashovu mistrovskému dílu „The Story of One Sky“ – vytvoření tohoto uměleckého filmu trvalo 7 měsíců a podílelo se na něm téměř 100 lidí z celého světa, a je to největší projekt Art.Love.Dimash všech dob. Jaký lepší dárek k narozeninám můžeme udělat @DimashQudaibergen_official  než film o naději? Mladý Snílek příběhu ztrácí naději a znovu ji nachází a naděje je přesně to, co Dimash dává tolika z nás prostřednictvím své hudby a svého příkladu. „The Story of One Sky“ není jen ukázkou jeho obrovského hlasového rozsahu, ale je i voláním po míru, které je vetkáno do extrémně rozmanité kompozice. Snažili jsme se navázat jedinečným příběhem a krásnými uměleckými díly našich umělců – dejte nám vědět, zda se nám to povedlo! Děkujeme vám, Dimashi, a děkujeme všem umělcům a podporovatelům v zákulisí, kteří pomohli tuto vizi uvést v život. „Jsme zlatí!“

Jak to všecko začalo? Skupina A.L.D. plánuje připravit backstage video, my jsme ale vypátrali některé informace od tří hlavních protagonistek projektu. 

Koncem září 2022 byli členové skupiny seznámeni s ideou projektu – dílo (video a kniha) bude inspirováno minifilmem Requiem: Příběh jednoho nebe. Protože ženy se zdráhají malovat válečné scény (jak řekla Eva – byli to skoro všichni členové), tak se tvůrkyně hlavní myšlenky videa Eva, LiDi a Jane po týdenním brainstormingu rozhodly vzít Dimashovo mistrovské dílo z opačného konce. Nazvali jej Vybírám život  – Příběh jednoho snu a primárním záměrem se stalo ukázat vizi šťastné budoucnosti lidí. Na videu by se měly podílet i děti – ty totiž umí nádherně snít! Výkresy měly být hotovy do konce listopadu, práce na videu měly být hotové někdy v únoru, ale až do poslední chvíle byly prováděny různé úpravy. Vše bylo nutné utajit před veřejností, ale ani jednotlivé autorky kreseb vlastně dlouho nevěděly, jak bude nakonec celé video vypadat – bylo to vzrušující a napínavé dobrodružství a překvapení pro všechny zúčastněné. Perfektní práci na koordinaci celého projektu odvedla LiDi, která průběžně komunikovala s několika desítkami umělců.

 Eva Baumann byla autorkou překrásného, dojemného příběhu, který také ve videu namluvila. Dělala zvuk, titulky i celou knihu – grafickou úpravu textu v kazaštině, ale i obrázků. Předtím, než bylo zveřejněno video také udělala několik krátkých videí – upoutávek. 

Největší práci na vytvoření videa Příběh jednoho snu odvedla Evgenia (Jane) Korobko. Chtěli jsme vědět, jaké programy při práci na filmu použila a kolik času jí práce na dvanácti minutovém filmu zabrala. Zde je její odpověď na naše otázky:

“Programů bylo něco kolem 6: Krita a Photoshop (pro editaci obrázků, ne všechny byly bohužel ve správném formátu), Krita, Adobe Animate pro základní animace a navíc k nim Adobe After Effects. O 3D jsem vlastně nic nevěděla, ale bez 3D jsem nemohla zpracovat úvodní pasáž a musela jsem si stáhnout a naučit se Blender. Použití tohoto programu bylo skvělé! Ve skutečnosti nápady, jak animovat se zrodily z náhodných video tutoriálů, které se mi u snídaně objevily na YouTube. Původně nebylo plánováno tolik animací. Někdy v únoru byl film tak zhruba sestaven podle původního plánu. Ale bylo to velmi statické. Takže ani nevím, kolik hodin trvá kresleni animaci. V průměru 2D animace asi 12-16 hodin práce na vykreslení 20-30 snímků (tedy asi 2-3 sekund). 3D animace není obtížná, ale často dost dlouho do noci trvá renderování. No a samozřejmě je třeba vše vymodelovat. A pak mi kamarádka ukázala kurz na vytvoření 3D postavy… A samozřejmě mě napadlo zkusit to… Tak vznikl 3dDi. Všechny soubory zabraly v počítači něco kolem 45 gigabajtů, ale hlavní soubory kolem 25.“

Naše povídání o tomto skvělém projektu zakončíme slovy autorky celého Příběhu, která napsala týden po zveřejnění videa:

“Co to bylo za týden! Nepamatuji si týden, kdy jsem tak často a tak dlouho plakala a nebylo to tiché vzlykání, ale ošklivý pláč! 

Děkujeme vám, publikum, že se vám „Příběh jednoho snu“ líbí tak, jako my milujeme jeho tvorbu. Děkujeme týmu umělců a všech v zákulisí @art.love.dimash týmu za pomoc při uvádění vize v život.

A děkuji, moje fantastické děvčata @pixel_ida a @gomomorpharter za to, že byly natolik šílené, že se mnou opustily Zemi probuzení a žily v Zemi snů – nebo nějaké divné mezizemi nikoho, která je plná bezesných nocí, hysterického chichotání, slz, padání počítačů a dlouhých nákupních seznamů…

@gomomorfarter: Nejlépe střeženým tajemstvím Evgeniya/Jane je, že je vlastně klonem tři lidí, protože jinak by nemohla udělat tolik práce za pouhých pár měsíců. Nemluvě o animacích a kromě tisíce dalších věcí o roztomilém malém 3Di, který nám poskytl zajímavou zábavu na vyplnění přestávek! Alespoň máme někoho, kdo je technicky zdatný – my ostatní to jen předstíráme .

@pixel_ida:  LiDi za to, že je naše zlaté, medem vonící lepidlo, které nějakým způsobem drží to šílenství pohromadě, aniž by se sama zbláznila. Zachránila můj společensky zakrnělý zadek před nenávistí k lidskosti a umožnila mi jednoduše se zahrabat do slov a obrázků a zároveň přebírat povinnosti v oblasti odesílání a koordinace lidí. Tyhle povinnosti mi málem rozthly hlavu, jen když jsem na ně myslela

Holky, zvládly jsme to! Znovu a znovu si říkám, že tomu nemůžu uvěřit! Dokázaly jste si představit, že bychom skončily tady, na tomto místě, před sedmi měsíci? Posílám objetí a polibky a děkuji, že jste mě vtáhly do této králičí nory naprostého šílenství a blaženosti.”

Copyright © Iva Kubištová – prosím nepublikujte obrázek na jiných webech bez souhlasu autorky

Zde je video i s českými titulky: 

The project by a group of people who love art and admire Dimash A.L.D. thrilled and amazed not only the world of Dears 22nd of May, the eve of Dimash’s birthday. They created a video for his birthday, serving as a proof of his extraordinarily inspiring personality. Dimash inspires not only through his art but also through his behavior – his calls for peace and unity among people from all over the world, his deep humanity, and his respect for traditional values.

Below the video, it says:

„An homage to Dimash’s masterpiece „The Story of One Sky“ – this art movie took 7 months and almost 100 people from all over the world to create, and it is the biggest Art.Love.Dimash project ever. What better birthday present can we make to @DimashQudaibergen_official than hope? The young Dreamer of the story loses hope and finds it again, and hope is exactly what Dimash gives to so many of us through his music and his example. “The Story of One Sky” is not simply a display of a crazy huge vocal range, but the call for peace is woven into an extremely diverse composition. We tried to follow it with a unique storyline and beautiful artwork of our artists – let us know if we succeeded! Thank you, Dimash, and thank you to all artists and supporters behind the scenes, who helped bring this vision to life. „We are golden!“ Special thanks to our translators who help bring this project to Dears all over the world in their own language.“

How did it all begin? Group A.L.D. had plans to create a backstage video, but before diving into it, we decided to gather some information from the three main protagonists of the project.

In late September 2022, the group members were introduced to the project idea: to create a video and book inspired by the mini-film, “Requiem: The Story of One Sky.” Given the group’s (remark by Eva: it was almost all the group members who didn’t want to draw war) reluctance to depict war scenes, the creators of the video’s main concept, Eva, LiDi and Jane, brainstormed for a week and decided to take Dimash’s masterpiece and flip it on its head. They called it “I am Choosing Life – The Story of One Dream”, with the primary intention of presenting a vision of a joyful future for humanity. The involvement of children was also a key aspect as they possess the ability to dream beautifully! The deadline for the drawings was set for the end of November, while the video production was slated for completion in February. However, various adjustments were made until the last minute. The entire project had to be kept secret from the public, and even the individual artists working on  the drawings were unaware of how the final video would look for a significant portion of the process. It was an exhilarating adventure and a surprise for everyone involved. 

LiDi did an exceptional job coordinating the entire project, maintaining constant communication with several dozen artists involved.

Eva Baumann, the talented author, crafted a beautiful and heartfelt story, which she narrated in the video. She also took charge of the sound, subtitles, and the graphic editing of the entire book, including the text in Kazakh and the accompanying images. Additionally, Eva created several captivating teaser videos leading up to the release of the main video.

Evgeniya (Jane) Korobko played a pivotal role in the creation of the video “The Story of a Dream.” We were curious about the programs she utilized during the film production and the amount of time invested in crafting the twelve-minute masterpiece. Here is her response:

“When it comes to the software used for this project, we worked with approximately six programs: Krita and Photoshop for editing the drawings (although not all of them were in the correct format), Krita, Adobe Animate for basic animations, plus Adobe After Effects. I had no prior knowledge of 3D, but drawing the introductory flight sequence in 2D (as I envisioned it) was not feasible. So I had to download Blender and learn how to use it, which turned out to be a great experience. In fact, the ideas for animating certain elements came from random video tutorials I stumbled upon during breakfast on YouTube. Initially, we had not planned for so many animations. By February, the film was assembled according to the original plan, but it lacked dynamism. I cannot even estimate how many hours were spent on the animations. On average, 2D animation takes about 12-16 hours of work to draw 20-30 frames (equivalent to around 2-3 seconds), although I have a relatively low frame rate. 3D animation is not difficult, but it often requires lengthy rendering overnight. Moreover, everything needs to be modelled beforehand. Then, a friend introduced me to a course on creating a 3D character, and that is when “3dDi” came into being. As for the file sizes, I can say for certain because I recently cleaned up my laptop. All the files took up around 45 gigabytes, but the main files accounted for approximately 25 gigabytes.”

We will end our conversation about this great project with the words of the author of the entire Story, who wrote a week after the video was published.

„What a week it’s been! I can’t remember a week where I cried so often and so long, and it was not quiet sobbing, but ugly-crying  Thank you, audience, for loving „The Story of One Dream“ as much as we’ve loved creating it. Thank you @art.love.dimash team of artists and „backstage“ supporters for helping bring the vision to life 

And thank you, my fantastic girls @pixel_ida and @gomomorpharter for being crazy enough to leave the Waking World with me and live in Dreamland – or some weird in-between No-Man’s-Land that is full of sleepless nights, hysterical giggles, tears, crashing computers and a long shopping list that a certain someone will find in their inbox #soon

 @gomomorpharter  

Evgeniya/Jane’s best kept secret is that she is actually three people, because how else can you produce this much work in only a few months? Not to mention animations and apart from a thousand other things a cute little 3Di who gave us interesting break time entertainment! At least we have someone who is tech-savvy – the rest of us just pretend 

 @pixel_ida 

LiDi for being the golden, honey-scented glue that somehow holds the madness together without going mad herself. She saved my socially-stunted ass from hating humanity and allowing me to simply bury myself in words and pictures while taking over posting and people coordination duties that were breaking my mind simply by thinking about them 

Girls, we did it! I have to tell myself again and again, I can’t believe it! Could you have imagined we would end up here, seven months ago? Hugs and kisses, and thank you for dragging me into this rabbithole of utter madness and bliss.“

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 + twelve =